przejdź do treści strony
 • logo Unii Europejskiej

Pożyczka Obrotowa

I. Opis Produktu – Pożyczka Obrotowa dla przedsiębiorców z Gminy Miasto Szczecin udzielana w związku z istotnym, negatywnym wpływem pandemii koronawirusa na warunki prowadzenia działalności gospodarczej

Pożyczka Obrotowa – rozumiana, jako wsparcie w formie Pożyczek Obrotowych udzielane przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (zwany dalej „Fundusz”) dla mikro, małych przedsiębiorców (zwanych dalej „Odbiorcy Ostateczni”) prowadzących działalność gospodarczą i posiadających siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin od co najmniej 2019 roku dla każdej branży, która wykaże negatywne skutki epidemii na działalność
- z wykorzystaniem środków publicznych w wysokości łącznej 10 000 000,00 PLN.

II. Podstawowe parametry produktu - Pożyczka Obrotowa

 1. Wartość Pożyczki Obrotowej wynosi od 10.000,00 PLN do 100.000,00 PLN. W uzasadnionych przypadkach wysokość Pożyczki Obrotowej może być inna.
 2. Wkład własny Odbiorcy Ostatecznego nie jest wymagany.
 3. Maksymalny okres spłaty Pożyczki Obrotowej wynosi 36 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty w ramach Pożyczki Obrotowej.
 4. Fundusz dopuszcza 6 miesięczną karencję w spłacie kapitału, przy założeniu, że nie wydłuży ona maksymalnego okresu spłaty Pożyczki Obrotowej, określonego w ust. 3 powyżej.

III. Zasady obowiązujące w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie i udzielania Pożyczki Obrotowej

 1. Pożyczka Obrotowa udzielana jest po:
  a) przeprowadzeniu oceny Odbiorcy Ostatecznego - wynikającej z jego sytuacji finansowej i majątkowej na 31 grudnia 2019 roku;
  b) ustanowieniu zabezpieczeń z zastrzeżeniem, iż obligatoryjną formę zabezpieczenia Pożyczki Obrotowej stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz w przypadku spółek poręczenie wekslowe wspólników.
  c) złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
 2. Wydatkowanie środków z Pożyczki Obrotowej przez Odbiorcę Ostatecznego musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej całkowitego uruchomienia.
 3. Potwierdzeniem wydatkowania środków z Pożyczki Obrotowej zgodnie z celem, na jaki została przyznana są: kopie faktur lub dokumentów równoważnych lub innych dokumentów finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Odbiorcę Ostatecznego lub Fundusz lub oświadczenia ex-post Odbiorców Ostatecznych.

IV. Przeznaczenie i wykluczenia z finansowania w ramach Pożyczki Obrotowej

 1. Pożyczka Obrotowa może być przeznaczona na finansowanie celów obrotowych w ramach działalności gospodarczej Ostatecznego Odbiorcy, takich jak pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zobowiązań publiczno-prawnych (m.in. podatek dochodowy, VAT), zakup towarów handlowych i materiałów, wypłata pensji pracownikom itp.
 2. Wyłączeniu z finansowania w ramach Pożyczki Obrotowej podlegają:
  a) zobowiązania cywilno-prawne o charakterze pożyczkowym bądź kredytowym, w tym refinansowanie oraz bieżąca obsługa innych pożyczek lub kredytów,
  b) zobowiązania wynikające z decyzji administracyjnych lub prawomocnych wyroków sądowych,
  c) cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  d) zakup nieruchomości,
  e) działalność w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w Województwie Zachodniopomorskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

V. Odbiorcy Ostateczni

Przedsiębiorcy ubiegający się o Pożyczkę Obrotową muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) są mikro lub małym przedsiębiorstwem, w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.),
b) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
c) nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),
d) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji.
e) udokumentują niezaleganie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP i podatkami do Urzędu Skarbowego na dzień 1 marca 2020 r.

VI. Opłaty i prowizje. Oprocentowanie Pożyczki Obrotowej

Pożyczki Obrotowe będą udzielane odpowiednio na warunkach:

 1. korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu nr 1407/2013 i rozporządzeniu de minimis.
  Oprocentowanie Pożyczki Obrotowej udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone zostaje w wysokości stopy bazowej z dnia udzielenia Pożyczki Obrotowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02, o którym mowa w ppkt 1. powyżej (1,84 % na dzień 20 marca 2020 r.).
 2. rynkowych – dla przedsiębiorców nie mogących skorzystać z pomocy de minimis określonych według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego, dalej zwana stopą referencyjną),
 3. Za udzielenie i obsługę Pożyczki Obrotowej Fundusz może pobierać od Odbiorcy Ostatecznego następujące prowizje i opłaty:
  a) prowizję za udzielenie Pożyczki Obrotowej - w wysokości 1 % wartości Pożyczki Obrotowej;
  b) oplata za obsługę udzielonej Pożyczki Obrotowej, związaną z wykonaniem czynności na wniosek Odbiorcy Ostatecznego (np. zawarcie aneksu);
  c) opłaty związane ze wstępnymi czynnościami windykacyjnymi (np. wezwania, pisma ponaglające).

WNIOSEK PROSIMY O PRZESYŁANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: p.bartos@fundusz.szczecin.pl lub a.saczynska@fundusz.szczecin.pl